En lønseddel kan se ud på mange forskellige måder, afhængig af hvilket lønsystem der benyttes. Det kan også være forskelligt hvilke og hvor mange oplysninger lønsedlen indeholder. Vi har beskrevet de mest brugte felter.

1. TIMER

Antallet af arbejdstimer skal oplyses i løndel 01: arbejdstimer. For månedslønnede fuldtidsansatte, der arbejder 37 timer om ugen, skal der stå 160,33 timer på lønsedlen. For 14-dages lønnede fuldtidsansatte skal der stå 74 timer på lønsedlen.

Antallet af arbejdstimer skal også fremgå af ansættelseskontrakten.

2. LØN

Bruttoløn er den løn, som er aftalt i ansættelseskontrakten og/eller i overenskomsten. Bruttoløn kan bestå af flere løndele. Ud over den normale løn, kan der også være tillæg, bonus m.v. Bruttoløn er løn før træk af pension, AM-bidrag og A-skat.

Vi anbefaler, at bruttolønnen er opdelt, sådan, at medarbejderne specifikt kan se hvordan lønnen er sammensat. Hvis bruttolønnen udgør et samlet beløb, kan medarbejderen bede sin arbejdsgiver om en specifikation af beløbene.

3. PERSONALEGODER

Det vil fremgå af lønsedlen hvis medarbejderen har fri bil, fri telefon eller andre skattepligtige personalegoder.

4. PENSION

Alle lønnede medarbejdere over 16 år, der arbejder mere end 9 timer om ugen, skal indbetale til ATP. Dette gælder både privat- og offentlige ansatte. Størrelsen af ATP-bidraget afhænger af antal arbejdstimer og består både af en medarbejderandel og en arbejdsgiverandel. ATP-satser kan du finde på virk.dk.

Ud over ATP, kan der være andre pensioner i form af Arbejdsmarkedspension (AMP), Pension PO (Pengeinstitutordning) eller FO (Forsikringsselskabsordning). Dette er typisk ordninger, hvor medarbejderen og arbejdsgiver indbetaler hver en procentdel af lønnen til pension.

Det er kun medarbejderens eget bidrag til pension, der skal fratrækkes bruttolønnen. Det samlede pensionsbidrag fremgår nederst på lønsedlen (pkt. 10). Om man er berettiget til pension, vil fremgå af ansættelseskontrakten eller i overenskomsten.

5. AM-BIDRAG

Alle lønnede medarbejdere skal betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønnen. AM-bidrag er en skat, der sammen med A-skat, indbetales til staten. Medarbejdere med frikort skal også betale AM-bidrag.

6. SKATTEKORT

Skattekortet består af et fradrag og en trækprocent. Fradraget er det beløb, hvoraf der ikke skal betales skat og derfor skal fradraget fratrækkes inden A-skat beregnes. Trækprocenten og fradraget er individuelt og beregnes på baggrund af personlig indkomst.

7. A-SKAT

Arbejdsgiver har pligt til at tilbageholde skat for medarbejderne. A-skatten bliver beregnet ud fra A-indkomsten. Før A-skatten beregnes skal fradraget fra medarbejderens skattekort fratrækkes.

8. ØVRIGE OPLYSNINGER

Inden nettolønnen udbetales, kan der være fratrukket beløb til dækning af fx frokostordning, personaleforening, kontingenter m.v. Beløbene vil naturligvis kun fremkomme, såfremt, der er indgået en aftale herom. Beløbene fratrækkes nettolønnen og har derfor ingen påvirkning på skatteberegningen.

9. UDBETALING

Nettoløn er det beløb, som viser hvor meget medarbejderen får udbetalt. Det fremgår også af lønsedlen hvilken dispositionsdato, for hvornår nettolønnen er til rådighed på medarbejderens konto.

10. SAMLET PENSION

Beløbet på den samlede pension, dvs. både medarbejderens egen andel og arbejdsgivers andel lagt sammen. Det er det beløb, som skal overføres til pensionsordningen.

11. ÅR TIL DATO

Nederst på lønsedlen findes en opsummering af årets indkomst. Her vises den samlede løn, skat, pension m.v. fra januar til den aktuelle lønseddel. Her kan medarbejderen til enhver tid se, hvor meget der er tjent i årets løb. Disse saldi vil løbende kunne afstemmes med skattemappen på skat.dk. Såfremt medarbejderen har opsparinger i form af fx søgnehelligdagsopsparing, feriefridagsopsparing m.v. vil den samlede opsparing ligeledes fremgå af saldofelterne.