AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er en lovbestemt ordning, alle virksomheder skal betale til. Formålet er, at gøre det mere attraktiv økonomisk at uddanne elever. AUB skal betales af alle virksomheder, private og offentlige. AUB refunderer en del af lønudgifterne til virksomheder, der har elever ansat.

Tilmelding og betaling

Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver. Bidraget til AUB i 2020 udgør kr. 2.791 pr. fuldtidsansat om året, dog skal der ikke betales for elever. AUB bliver opkrævet som "samlet betaling" sammen med AES og FIB. DataLøn kan afregne Samlet Betaling automatisk, såfremt det tilmeldes på ikonet Arbejdsgiver og fanen ’øvrige oplysninger’.

Refusion

Arbejdsgivere som har ansat elever, kan søge om refusion til en del af lønudgifterne. Satserne kan ses på virk.dk/aub. Der kan søges om:
- Lønrefusion under elevers skoleophold.
- Tilskud til eleven vedrørende transport til skolen.

Hvis eleven har over 20 km til skole (frem og tilbage samlet), kan man få refunderet 80% af den billigste offentlige transport. Man skal huske at ansøge på virk.dk/aub.

Når medarbejderen har været i skole, får AUB en indberetning om det fra skolen, hvor AUB derefter sender orienteringsbrev til arbejdsgiveren. Lønrefusionen for skoleopholdet og evt. befordring bliver udbetalt 10 dage efter til virksomhedens NemKonto. Refusionen kan ske på et tidligere tidspunkt, hvis du som arbejdsgiver søger om det via selvbetjeningen på virk.dk/aub.

Ved ansættelse af en elev i en erhvervsgrunduddannelse kan en privat arbejdsgiver få udbetalt bonus.

Praktikplads-AUB

Pr. 1. januar 2018 er "Praktikplads-AUB" trådt i kraft. Ordningen har til formål at skaffe flere elevpladser. Ordningen belønner arbejdsgivere, der ansætter mange elever, mens arbejdsgivere med for få elever skal betale et større bidrag. 

I april får alle virksomheder en "forskudsopgørelse". Den viser et mål for, hvor mange elever virksomheden skal ansætte i hele året. Opgørelsen viser også, hvor mange elever der allerede er ansat og, hvor langt man er fra virksomhedens mål. Virksomheden har indtil den 31. december til at opfylde årets mål.

Læs mere om virk.dk/aub.

FIB

Alle arbejdsgivere skal betale til FIB. Finansieringsbidrag (FIB) er med til at dække omkostninger til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde. Det kunne f.eks. være personer der er arbejdsløse, på sygedagpenge eller på barselsdagpenge. Finansieringsbidraget dækker også omkostninger til LG (lønmodtagernes garantifond)

FIB bliver opkrævet som "samlet betaling" sammen med AUB, AES og AFU. Det koster i 2020 kr. 592 pr. fuldtidsansat om året. Beløbet bliver opkrævet på baggrund af indberettet ATP beløb. Det er kun private arbejdsgivere der skal betale til FIB, der gælder andre regler for offentlige virksomheder. Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver.

AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er en lovbestemt ordning som virksomheder skal betale til. AES udbetaler erstatning, hvis en medarbejder får en erhvervssygdom.

AES dækker erhvervssygdomme, ikke arbejdsulykker. Bidraget til AES betales af arbejdsgiver og er afhængig af hvor meget der betales i ATP og hvilken branchekode arbejdsgiver har.

AES bliver opkrævet via Samlet Betaling sammen med AUB, FIB og AFU. Alle medarbejder er dækket, undtagen selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefælle. Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver.

virk.dk/aes kan man se hvor meget det koster pr. medlem inden for egen branchekode. AES dækker f.eks. Høreskader, hudlidelser og ryglidelser. Det er arbejdsskadestyrelsen, der afgør om skaden er berettiget til erstatning.

AFU

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark.

Hvis en udstationeret lønmodtager mangler at få udbetalt løn af en udenlandsk arbejdsgiver, kan AFU dække lønnen, hvis en række betingelser er opfyldt.

- lønmodtagerens arbejde er dækket af en kollektiv overenskomst
- lønnen er fastlagt ved en fagretlig behandling i Arbejdsretten
- den udenlandske arbejdsgiver er registreret som virksomhed i et EU/EØS land
- lønmodtageren forgæves har forsøgt at få udbetalt lønnen fra den udenlandske arbejdsgiver efter den fagretlige behandling
- den manglende løn ikke er forældet, hvilket som udgangspunkt sker efter 5 år.

AFU bliver opkrævet som Samlet Betaling sammen med AUB, AES og FIB. Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver. Alle offentlige og private danske virksomheder, skal betale til AFU. Dette gælder også for udenlandske arbejdsgivere, der udstationerer lønmodtagere til Danmark.

Læs mere om AFU.