Funktionærloven

Funktionærloven blev indført i 1938. Loven har til formål, at sikre en række rettigheder til en bestemt gruppe af lønmodtagere.

Funktionærloven indeholder regler om opsigelse, barsel, sygdom, fratrædelsesgodtgørelse samt organisations- og forhandlingsret.

Hvem er opfattet af funktionærloven?

Både offentligt ansatte og privat ansatte kan være funktionærer. Det er arbejdstiden og arbejdsopgaverne, der afgør, om medarbejder er omfattet af funktionærloven. En medarbejder er funktionær hvis:

1) Den gennemsnitlige arbejdsuge er over 8 timer samt

2) Beskæftigelsen er indenfor:

a) Handels- og kontorarbejde, køb og salg eller lagerekspedition.
b) Arbejde indenfor teknisk eller klinisk bistandsydelse for ikke håndværks- eller fabriksmæssig art.
c) Arbejdsledelse, føre tilsyn med andre ansatte på arbejdsgiveren vegne.

- eller hvis arbejdet under a) og b) er på mere end 50 %.

3) Medarbejderen skal stå i et tjenesteforhold, og være underlagt arbejdsgivers instruktioner.

Opfylder man ovenstående punkter, er medarbejderen omfattet af funktionærloven. Timelønnede og studentermedhjælper er også være omfattet af funktionærloven, når ovenstående betingelser er opfyldt.

Denne lov kan ikke fraviges, hverken af lønmodtager eller arbejdsgiver.

Regler om opsigelse som funktionær

LØNMODTAGER

En funktionær kan som udgangspunkt opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af måneden. Der kan dog være aftalt et længere opsigelsesvarsel, dette skal fremgå af ansættelseskontrakten.

ARBEJDSGIVER

Arbejdsgiver kan opsige en funktionær med følgende varsler:

Indtil 5 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 1 måned
Indtil 2 år og 9 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 3 måneder
Indtil 5 år og 8 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 4 måneder
Indtil 8 år og 7 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 5 måneder
og herefter er opsigelsesvarslet = 6 måneder

Ansættelsesperioden er indeholdt i opsigelsesperioden. Dvs. hvis en funktionær bliver opsagt efter 2 år og 10 måneders ansættelse, har funktionæren 4 måneders opsigelse. Fordi man er ansat i opsigelsesperioden, kommer funktionæren over 3 års ansættelse.

Hvis en arbejdsgiver opsiger en funktionær, har funktionæren krav om grunden hertil. Opsigelsen skal være saglig begrundet enten i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Ved virksomhedens forhold som fx omstruktureringer, nedskæringer mv. og ved medarbejderens forhold som fx, at medarbejderen ikke udfører arbejdet tilfredsstillende, manglende kompetencer mv.

Funktionæren har ikke krav på en anbefaling eller udtagelse fra arbejdsgiver, men en bekræftelse på ansættelsesforholdet.

Syg som funktionær

En funktionær har ret til løn under sygdom, dvs. ret til den normale løn, selvom man er syg.

Ifølge funktionærloven kan det skriftlig aftales, hvis en funktionær har mere end 120 sygedage indenfor en periode på 12 måneder, kan arbejdsgiveren opsige funktionæren med en måneds varsel. Læs mere om sygdom

Barsel

En kvindelig funktionær har ret til halv løn 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen.

En funktionær skal senest 3 måneder før forventet fødselstidspunkt, give besked om hvornår barselsorloven påbegyndes. Læs mere om barsel

Ferie

Funktionærer er omfattet af ferieloven. Læs mere om ferie

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratræder en funktionær en stilling fra samme arbejdsgiver efter 12 års ansættelses, kan funktionæren have ret til en godtgørelse.

Efter 12 års ansættelse = 1 månedsløn
Efter 17 års ansættelse eller derover = 3 månedsløn

Der skal ikke betales fratrædelsesgodtgørelse, hvis funktionæren selv siger op eller ved bortvisning.

Kunde- og konkurrenceklausul

KUNDEKLAUSUL

En klausul mellem lønmodtager og arbejdsgiver, hvor det er aftalt, at en periode efter ansættelsen, er funktionæren afskåret fra at have kontakt til virksomhedens kunder eller forretningsmæssige forbindelser.

Krav og regler om kundeklausuler er ændret pr. 1. januar 2016. Læs mere om ansættelsesklausuler.

Konkurrenceklausul

En klausul mellem lønmodtager og arbejdsgiver, hvor det er aftalt, at i en periode efter ansættelsens ophør må lønmodtageren, ikke drive samme erhverv som arbejdsgiveren, altså ikke være i direkte  konkurrence med arbejdsgiveren.

Krav og regler om konkurrenceklausuler er ændret pr. 1. januar 2016. Læs mere om ansættelsesklausuler.