Løn

Personalegoder, bil, telefon mm.

Når arbejdsgiver har opsagt en medarbejder, eller medarbejderen selv siger op, skal alle personalegoder som udgangspunkt stadig stå til rådighed for medarbejder i opsigelsesperioden. Dette gælder blandt andet, bil, telefon, PC, avis mv. Personalegoder betragtes som løn, derfor har medarbejderen krav på goderne selvom man er opsagt. Når opsigelsesperioden udløber skal medarbejder levere personalegoderne tilbage igen.

Det kan aftales mellem arbejdsgiver og medarbejderen, at personalegodet leveres tilbage lige efter opsigelsen er givet. Medarbejder skal så kompenseres i opsigelsesperioden for personalegodets værdi.

Feriepenge

Når en medarbejder fratræder, skal der indbetales feriepenge til en feriekonto.

Feriepenge for fratrædende funktionærer skal først indberettes, når medarbejderen fratræder. Arbejdsgiveren skal indberette i eIndkomst og afregne feriepenge senest d. 10. i måneden efter fratrædelse. F.eks. en medarbejder fratræder d. 30. november, er betalingsfrist d. 10. december.

For timelønnede, skal der beregnes feriepenge ved hver lønkørsel og afregnes til Feriekonto. Hvis arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst og har ret til at beholde feriepenge på egen konto. 

Det er kun arbejdsgivere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, som tillader at virksomheden selv eller en feriekasse, udbetaler feriepenge, der kan vælge sit eget eller feriekassens SE-nr. som feriepengeudbetaler. Ellers skal FerieKonto vælges.

Hvis arbejdsgiver ikke selv udbetaler feriepengene, skal de indberette hvem der udbetaler feriepengene til lønmodtageren. I eIndkomst kan arbejdsgiveren vælge mellem de feriekasser, som Feriepengeinfo har registreret som feriepengeudbetalere.

På lønguiden.dk kan du udregne feriepenge for timelønnet og fratrædende funktionærer.

Pension

Er der aftalt pension som del en den samlede løn, skal dette foresætte i opsigelsesperioden. Dette gælder for alle medarbejdere.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved opsigelse/afskedigelse af en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, har medarbejderen ret til en fratrædelsesgodtgørelse,  hvis medarbejderen bliver opsagt efter 12 års eller 17 års ansættelse. Fratrædelsesgodtgørelsen er skattepligtig efter ligningslovens § 7 U og det betyder, at første kr. 8.000 er skattefrie.

- Ved 12 års ansættelse på fratrædelsestidspunktet, har funktionæren krav godtgørelse på 1 måneds løn.
- Ved 17 års ansættelse på fratrædelsestidspunktet, har funktionæren krav godtgørelse på 3 måneders løn.

Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på baggrund af alle faste løndele, herunder faste tillæg, bonus/provision, værdien af personalegoder, arbejdsgiveren pensionsbidrag mv.

Der skal dog ikke betales fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen selv siger op.

For medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst, kan der være andre regler om fratrædelsesgodtgørelse.

Overarbejde/Flextid

Har en fratrædende medarbejder haft overarbejde, kan dette i opsigelsesperioden afspadseres eller udbetales. Det afhænger af, hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten.

Har medarbejderen haft 40,5 timers overarbejde, kan dette udbetales med den sidste lønseddel. For at finde timelønnen for en månedslønnet, tager man de gennemsnitlige arbejdstimer for en måned og dividere med den normale månedsløn.

Eksempel

Månedsløn på kr. 25.000.

Gennemsnitlige timer om måneden: (52 uger x 37 timer) 1.924 timer om året / 12 måneder = 160,33 timer om måneden.

Timeløn 25.000 / 160,33 = 155,93 kr. i timen.

Udbetalt overarbejde 40,5 time x kr. 155,93 = kr. 6.315,17.

Der skal også beregnes pension og feriepenge af overarbejde.

Død

Hvis en funktionæransat dør under sin ansættelse, har arbejdsgiver pligt til at betale en "efterløn". Efterløn ved død er et beløb der tilfalder funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, som arbejdsgiver skal betale.

Det afhænger af den afdødes anciennitet, hvor meget der skal betales i efterløn.
- 3 års anciennitet giver en efterløn på 3 måneders løn
- 2 års anciennitet giver en efterløn på 2 måneders løn
- 1 års anciennitet giver en efterløn på 1 måneds løn

Efterløn er kun en ret til funktionærer, men der kan være aftalt lignende i en overenskomst.

G-dage

Godtgørelsesdage også kaldet ledighedsdage er en pligt arbejdsgiver har. G-dage vil sige, at arbejdsgiver skal betale de 2 første dage man er ledig som lønmodtager. Det er ingen betydning om arbejdspladsen har en overenskomst eller ej.

Der er nogle krav der skal være opfyldt, før man har krav på G-dage.
1. Lønmodtageren skal være medlem af en a-kasse
2. Været ansat som lønmodtager.
3. Blive fyret/opsagt af sin arbejdsplads.
4. Lønmodtageren skal indefor de sidste 4 uger, have haft 74 arbejdstimer ved samme arbejdsgiver.

Hvis arbejdsgiveren er i tvivl om medarbejderen opfylder betingelserne for at få G-dage, kan der udarbejdes en tro- og loveerklæring, hvor medarbejderen erklærer, at betingelserne for at få G-dage er opfyldt.

Lønmodtager kan ikke få G-dage hvis:
1. Vedkommende selv siger op
2. Har fået nyt arbejde
3. Holder ferie
4. Modtager sygedagpenge eller er i job med løntilskud
5. Hvis arbejdsgiveren er gået konkurs eller arbejdsgiver har udbetalt G-dage til samme lønmodtager 16 gange i samme indkomstår.

Hvis medarbejder er ledig mindre end 4 timer på ledighedsdagen udgør G-dag satsen kr. 447,00 pr. dag.

Hvis medarbejder er ledig mere end 4 timer på ledighedsdagen udgør G-dag satsen kr. 893,00 pr. dag.