En lønseddel skal indeholde

Lønsedlen

Når man har ansat en medarbejder og lønnen skal udbetales, er det lovpligtigt for arbejdsgiveren at udarbejde og udlevere en lønseddel. Lønsedlen er lønmodtagerens kvittering for, at der er betalt A-skat og AM-bidrag.

Alle beløb på lønsedlen skal stemme overens med ansættelseskontrakten eller den gældende overenskomst.

Ved udarbejdelse af lønsedlen er det lovpligtigt, at følgende informationer oplyses.

1. ARBEJDSGIVERS OPLYSNINGER

Arbejdsgivers navn, adresse samt CVR-nummer eller SE-nummer.

2. LØNMODTAGERENS OPLYSNINGER

Lønmodtagerens navn, adresse og CPR-nummer. Hvis ikke CPR-nummer oplyses, skal der oplyses et medarbejdernummer.

3. LØNPERIODE OG INDKOMSTÅR

Lønperioden og indkomstår skal være påført lønsedlen. F.eks. 01-01/2020 - 31/01-2020 eller januar 2020. Man skal kunne henføre til den periode som lønnen vedrører.

4. ANTAL ARBEJDSTIMER

Arbejdstimer skal være oplyst på lønsedlen. ATP-bidraget afhænger af hvor mange arbejdstimer lønmodtager har haft. Derudover er det også vigtig i forhold til dagpenge, sygedagpenge, efterløn mv. Det antal arbejdstimer arbejdsgiver indberetter til e-indkomst, bruges til beregninger af disse ydelser.

5. LØN FØR SKAT

Løn før skattetræk, også kaldet Bruttoløn. Beløbet viser den aftalte løn, før der trækkes A-skat og AM-bidrag.

6. PENSIONSBIDRAG

Det beløb der er tilbageholdt af lønnen til pension, herunder også ATP.

7. INDEHOLDT AM-BIDRAG

Den del af lønnen, som arbejdsgiver fratrækker til SKAT. Beløbet beregnes af AM-grundlag. Det er arbejdsgivers pligt at tilbageholde AM-bidrag.

8. INDEHOLDT A-SKAT

Den del af lønnen, som arbejdsgiver fratrækker til SKAT. Beløbet beregnes af A-indkomst. Det er arbejdsgivers pligt at tilbageholde A-skat.

9. SKATTEKORT

Oplysninger om skattekortet, hvilket fradrag og trækprocent der er brugt.

10. LØN EFTER SKAT

Viser hvad der skal udbetales til lønmodtageren. Beløbet kaldes også for nettoløn.

11. ØVRIGE FORHOLD

Der kan være andre ting, der er oplyst på en lønseddel, dette kunne f.eks. være:

- Kørselsgodtgørelse
- Pension
- Søgnehelligdagstillæg
- Løn under sygdom
- Gruppelivsordninger
- Forsikringer
- Fritvalgskonto

Udlevering af lønseddel

Lønsedlen skal udleveres til den ansatte ved udbetaling. Der er ikke noget krav om udlevering på papir. Hvis den leveres elektronisk som på e-mail eller E-boks, skal arbejdsgiver stille en printer til rådighed. Arbejdsgiver skal derudover sikre, at ingen andre har adgang til lønsedlen.

Arbejdsgiver har pligt til at opbevare oplysninger om løn i 5 år.

Der er ikke noget krav om lønsedlen skal være udleveret på papir, arbejdsgiver skal dog gøre medarbejder opmærksom på, at lønsedlen sendes digital.