Ferie

Ferieloven

Alle lønmodtagere har ret til ferie, uanset beskæftigelse. Det eneste krav er, at man skal være lønmodtager og skal have arbejdssted i Danmark.
Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til minimum 5 ugers ferie om året, svarende til 25 dages ferie. 

Ferieloven gælder ikke for følgende grupper:
- Tjenestemænd
- Adm. direktører
- Landbruget
- Værnepligt
- Søfarende

Alle medarbejdere har ret til at optjene og afholde ferie. Dette gælder uanset om det er fuldtids eller deltids ansatte. Det er underordnet om det er hoved-, bibeskæftigelse eller løsarbejde.

En lønmodtager optjener ret til 25 dags betalt ferie om året, hvilket svarer til 2,08 dages optjent ferie for hver måneds ansættelse. Hvis man indgår en aftale der stiller lønmodtageren dårligere end ferieloven, er aftalen ugyldig.

Optjening af ferie

Ferie bliver opdelt i 2 kategorier, optjeningsår og ferieår. Et optjeningsår følger et kalenderår, dvs. en medarbejder optjener ferie fra 1. januar til 31. december. For hver måneds ansættelse optjener medarbejderen ret til 2,08 dages betalt ferie. 2,08 feriedage bliver beregnet på baggrund af 25 dages ferie om året divideret med 12 måneder: 25 / 12 = 2,08.

En lønmodtager har også ret til 25 dages ferie, selvom de ikke er optjent hos nuværende arbejdsgiver. Ferien er så uden løn og med evt. feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver.

En deltidsansat optjener det samme antal feriedage, som en fuldtidsansat.

Ferieloven kan ikke fraviges. En lønmodtager eller arbejdsgiver kan ikke aftale, at man er dårligere stillet end hvad ferieloven skriver. Der kan selvfølgelig altid aftales bedre vilkår, f.eks. 6 ugers ferie.

Eksempel: Lasse har været ansat som tømrer fra 1. februar 2017 - 31. december 2017, han har optjent ret til 2,08 x 11 = 22,88 dages ferie. Denne ferie skal afholdes mellem den 1. maj 2018- 30. april 2019.

Afholdelse af ferie

Et ferieår er hvor den optjente ferie skal afholdes. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april. Ferie opdeles i hovedferie og restferie.

Hovedferien skal kunne afholdes i sammenhæng på mindst 15 dage i perioden 1. maj - 30. september. Den resterende ferie skal kunne gives i sammenhæng på minimum 5 dage. Der kan naturligvis være årsager til dette ikke er muligt, og derfor kan ferien også afholdes som enkeltdage.

Afholdelse af ferie kan ikke ske på fridøgn, søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, eller hvis lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse. Evt. sygdom, strejke eller lockout udskyder feriestart.

Sammen med lønmodtager forhandler man om, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiver skal så vidt muligt tage hensyn til lønmodtagers ønske om ferie, herunder ønske om afholdelse i børnenes sommerferie. Hvis arbejdsgiveren og lønmodtageren ikke kan blive enige om placeringen af ferien har arbejdsgiveren ret til at varsle ferien. Hovedferie varsles med 3 måneder og restferie varsles med 1 måned, medmindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten eller overenskomst.

Arbejdsgiver kan i særlige tilfælde ændre eller tilbagekalde en varslet ferie. Hvis en arbejdsgiver ændrer i ferie der allerede er aftalt, er det arbejdsgiverens pligt at dække evt. udgifter til rejser, depositum mv.

Feriepenge/Ferie med løn

Feriepenge

Størstedelen af lønmodtagere der modtager feriepenge er timelønnet, enten som 14 dages lønnet eller månedslønnet. Der skal beregnes feriepenge på 12,50% af den ferieberettiget løn. Feriepengene skal arbejdsgiver afregne hvert kvartal til Feriekonto eller en anden Feriekortordning (hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst). Lønmodtager bliver løbende beskattet af feriepengene og nettobeløbet overføres til Feriekonto. Når lønmodtageren afholder ferie, skal dette meddeles til Feriekonto, der efterfølgende udbetaler pengene.

Ferie optjenes og afholdes ligesom ferie med løn. Feriepenge skal være til rådighed når ferien påbegyndes.

Ferie med løn

For at en medarbejder har ret til løn under ferie, skal følgende tre betingelser være opfyldt:

 • ret til fuld løn under sygdom
 • ret til fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage
 • et opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver på mindst 1 måned

Når alle de tre betingelser er opfyldt har medarbejderen ret til løn under ferie samt et ferietillæg på 1 %. Ferietillægget udbetales inden ferien starter. Ferietillægget kan udbetales i takt med at medarbejderen holder ferie eller udbetales som et engangsbeløb med lønnen inden ferieåret begynder. Ferietillægget beregnes som 1% af den samlede ferieberettiget løn for sidste optjeningsår.

Kan ikke afholde ferie

Hvis en lønmodtager er syg når ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien. Hvis man derimod bliver syg efter ferien er påbegyndt, gælder reglerne om erstatningsferie.

Bliver en lønmodtager syg op til ferien, skal man hurtigst muligt oplyse arbejdsgiveren, om man ikke kan afholde den planlagte ferie. Bliver lønmodtageren efterfølgende rask, skal man give besked til arbejdsgiver, derefter holde resten af ferien eller møde på arbejde.

I følgende situationer kan man ikke afholde ferie:

 1. egen sygdom,
 2. barselorlov
 3. orlov til adoption
 4. ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 5. overgang til selvstændigt erhverv,
 6. overgang til arbejde i hjemmet,
 7. valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 8. indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 9. tvangsanbringelse,
 10. lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 11. aftjening af værnepligt,
 12. tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår,
 13. udsendelse af forsvaret for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver, når opgaven hviler på et mandat fra folketinget,
 14. manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist i ferieåret mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om et krav på feriepenge,
 15. pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven, eller
 16. orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende.

Når en medarbejder har en feriehindring, kan feriepenge udbetales direkte til medarbejderen, enten op til hovedferie periodens udløb (30. september) eller ved ferieårets udløb (1. maj).

Erstatningsferie

Hvis medarbejderen bliver syg under sin ferie, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie, i samme ferieår. De 5 første sygedage under ferie giver ikke ret til erstatningsferie.

Følgende krav skal være opfyldt.

 1. Lønmodtager skal sygemelde sig til sin arbejdsgiver på første sygedag.
 2. Medarbejderen skal selv betale for sin lægeerklæring for at dokumenter sygdommen.
 3. Medarbejderen skal have mere end 5 sygedage under ferie i ferieåret.

Har lønmodtageren optjent mindre end 25 dages ferie, kan man få erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal dage. Dette findes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5.

Eksempel: Lønmodtager har optjent ret til 20 feriedage. Der kan opnås ret til erstatningsferie efter 20 x 1/5 = 4 sygedage.

Kan lønmodtager ikke nå at holde erstatningsferie pga. sygdom, holdes ferien i det efterfølgende ferieår. Der kan også være mulighed for udbetaling af feriepenge.

Øvrig om ferie

Overførsel af ferie

Der kan være aftalt, at "ikke afholdt" ferie kan overføres til næste ferieår. Ferie udover 20 dage kan overføres til næste ferieår. En sådan aftale skal være skriftlig og aftalt inden den 30. september efter ferieårets udløb.

Feriegodtgørelse

Hvis medarbejderen har optjent ferie med feriegodtgørelse, skal arbejdsgiver give besked om aftalen til FerieKonto, eller den, der administrerer feriekortordningen, evt. via Feriepengeinfo. Du kan anvende skabelonen – ferieoverførsel for medarbejdere med feriegodtgørelse.

Aftalen skal være indgået, og der skal være givet besked til Feriekonto eller, den der administrerer feriekortordningen, evt. via Feriepengeinfo, inden den 30. september efter ferieårets udløb.

Løn under ferie

En medarbejder, som har ret til løn under ferie, kan aftale, at ferie udover 20 dages overføres til næste ferieår. En sådan aftale skal være skriftlig og aftalt inden den 30. september efter ferieårets udløb. Du kan anvende skabelonen – ferieoverførsel for medarbejdere med løn under ferie.

UDBETALING AF FERIE

Din medarbejder kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke er overført til det næste ferieår. For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen udfylde en af blanketter, som er tilgængelig på Feriepengeinfo.dk i perioden fra den 1. maj til og med 30. september. Hvilken blanket der skal bruges, afhænger af, hvorvidt medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret.  

Hvis medarbejderen har modtaget offentlige ydelser, vil disse blive modregnet i feriepengene.. Hvor blanketten skal sendes til afhænger af, hvilken ferieordning medarbejderen har.

Er medarbejderen berettiget til løn under ferie skal blanketten sendes til:

 • Dig (virksomheden), hvis medarbejderen ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019.

Er medarbejderen berettiget til feriegodtgørelse skal blanketten sendes til:

 • FerieKonto/ anden feriekortadministrator, hvis medarbejderen ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019.
Ferie uden løn

Når du ansætter en ny medarbejder, som ikke har optjent ret til løn under ferie, kan du fratrække 4,8% pr. feriedag af månedslønnen. Vær opmærksom på, at hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan andet være aftalt.

6. ferieuge/ 5 feriefridage

Medarbejderne har ikke krav på en 6. ferieuge ifølge lovgivningen, men retten til 6. ferieuge kan opnås ved individuel forhandling eller via en overenskomst. Der findes ingen regler omkring afholdelse, overførsel eller udbetaling af den 6. ferieuge, dette skal fremgå af ansættelseskontrakten eller overenskomsten.

Feriekort

Hvis arbejdsgiver benytter feriekonto, kan lønmodtager logge på feriepengeinfo.dk for at se feriepenge og feriedage der er indberettet.

Begreber

Optjeningsåret: Perioden hvor ferie optjenes, 1. januar - 31. december, også kaldet kalenderår.

Ferieåret: Perioden hvor ferie skal afholdes, 1. maj - 30. april.

Hovedferie: Sammenhængene ferie på mindst 15 dage, afholdes i perioden 1. maj - 30. september.

Restferie: Øvrig ferie, som gives i sammenhæng på 5 dage og lægges udenfor hovedferien.

Feriegodtgørelse: Feriegodtgørelse er 12,5 % af feriepengegrundlaget i optjeningsåret.

Ferietillæg: En medarbejder, som optjener løn under ferie, har ret til 1% i ferietillæg. Ferietillægget udbetales inden ferien starter. Ferietillægget kan udbetales i takt med at medarbejderen holder ferie eller udbetales som et engangsbeløb.

Feriepengeinfo.dk

Arbejdsgivere har pligt til at indberette feriepenge i eIndkomst til SKAT. Oplysningerne bliver herefter sendt til Feriepengeinfo. Indberetningen gælder både for:

 • timelønnede - både fuldtids- og deltidsansatte og løsarbejdere
 • fratrådte medarbejdere, der har haft ferie med løn.                                                                 

Ordningen omfatter ikke lønmodtagere der har ferie med løn.

Formålet med feriepengeinfo.dk, er lønmodtagere kun skal søge om feriepenge et sted.

Der er mulighed for, at du kan sætte DataLøn op til at indberette til eIndkomst (FerieKonto).