Barsel

Barselsloven

Reglerne om barsel findes i barselsloven. 

Barselsloven sikrer lønmodtagere ret til barselsdagpenge og lovlig fravær fra arbejdspladsen. I følge barselsloven har man ret til følgende fravær:

- En kvinde har ret til orlov 4 uger før forventet fødsel.
- Efter fødslen har hun ret til 14 ugers barselsorlov. 
- En mand har ret til 2 ugers fædreorlov efter barnets fødsel. Ugerne kan efter aftale med arbejdsgiveren holdes som enkeltdage eller samlet indenfor 14 uger efter barnets fødsel.
- Far og mor har hver ret til 32 ugers forældreorlov.

I alt kan der holdes 52 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor 2 uger er bestemt til far og 18 uger er bestemt til mor. Der er mulighed for udskydelse og forlængelse af orloven.

Under graviditet har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser.

Man kan ikke opsige en lønmodtager pga. graviditet eller afholdelse af barsel. Der må heller ikke ske væsentlige ændringer i et ansættelsesforhold under graviditet, barselsorlov eller umiddelbart efter, at medarbejderen er vendt tilbage til jobbet.

Lønmodtager

Lønnen under barsel afhænger af, hvad der er aftalt i ansættelsesforholdet. Dette vil fremgå af en ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller en overenskomst.

Ingen aftale:

Hvis der ikke er aftalt noget omkring aflønning under barsel, kan lønmodtageren have ret til barseldagpenge fra kommunen hvis lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet.

For at have ret til barselsdagpenge skal lønmodtageren: 

  • har været på arbejdsmarkedet senest dagen før orlovens start, og
  • har inden for de seneste 4 hele måneder før orlovens start, haft 160 timers arbejde, og
  • har haft mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst 3 af de 4 måneder
Funktionær:

Som kvindelig funktionæransat har man som minimum krav på halv løn i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel. Efter disse perioder gælder hvad der er aftalt.

Overenskomst:

Tjek din egen overenskomst eller kontakt din arbejdsgiverforening.

Øvrig:

Der gælder samme regler ved fødsel af tvillinger. Barselsorlov er pr. graviditet, ikke pr. barn.

Arbejdsgiver

Viden om graviditet

Som arbejdsgiver skal man have oplyst senest 3 måneder før forventet fødsel om en kvindelig medarbejders graviditet. Derefter skal arbejdsgiver have oplyst, hvornår medarbejderen forventer at gå på barselsorlov.

For en mandlig medarbejder er fristen senest 4 uger før forventet fødsel. Samtidig skal far oplyse, hvornår han forventer at holde 2 ugers fædreorlov.

Senest 8 uger efter fødsel, skal både mor og far fortælle hvordan de ønsker at fordele orloven, og hvornår man forventer at være tilbage på arbejdet.

Arbejdsgiver og medarbejderen  kan altid aftale om genoptagelse af arbejdet på nedsat tid eller forlængelse af barselsperioden.

Løn under barsel

Nogle arbejdsgivere udbetaler fuld løn under hele barslen. Dette kan være aftalt individuelt eller aftalt i en overenskomst.

Hvis man som arbejdsgiver udbetaler fuld løn under barsel, har arbejdsgiveren ret til at få refunderet barselsdagpenge fra kommunen, hvis betingelserne i barselsloven er opfyldt.

Udbetaler man som arbejdsgiver løn under barsel, skal der trækkes A-skat og AM-bidrag af lønnen. Derudover optjener medarbejderen ferie og feriepenge.

Refusion

Som arbejdsgiver kan man tilbyde sine ansatte løn under barsel i den periode hvor der gives refusion. Som arbejdsgiver kan du modtage kr. 120,68 pr. time fra Udbetaling Danmark, hvis din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven. Derudover kan du modtage yderligere refusion fra barsel.dk, hvor du kan få refunderet op til kr. 204,26 pr. time inkl. barselsdagpengesatsen og feriepenge (12,5 % af timelønnen) i følgende uger:

  • 4 uger før forventet fødsel til mor
  • 2 uger efter fødsel til mor
  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden de første 14 uger)
  • 25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far

For at få udbetalt den maksimale refusion, skal medarbejderens timeløn mindst udgøre kr. 197,35. Hvis timelønnen er mindre, er refusionen tilsvarende mindre.

Du skal som arbejdsgiver huske at anmelde barselsfraværet og søge om refusion. Ansøgningen skal ske på nemrefusion.dk, på hjemmesiden fremgår også vigtige tidsfrister.

Ved adoption gælder samme vilkår om refusion.

Barsel.dk

Barsel.dk er en lovbestemt ordning på det private arbejdsmarked. Alle arbejdsgivere som ikke har en aftale med en godkendt barselsordning, skal indbetale til Barsel.dk.

Barsel.dk har til formål at mindske udgifterne til private virksomheder, når de har ansatte på barsel. Alle virksomheder der er omfattet af ordningen, skal indbetale til barsel.dk, også selvom nogle virksomheder ikke har ansatte der er eller kommer på barsel.

Betalingen til barsel.dk bliver beregnet på baggrund af antal ansatte. Beløbet bliver udregnet fra indbetalingerne til ATP. Pr. fuldtidsansat koster det kr. 1.350 om året i bidrag til Barsel.dk. Elever under 25 år er dækket gratis ind.

Alle ansatte på en virksomhed skal være dækket af en barselsordning, enten barsel.dk eller en anden godkendt ordning.